דרישות איכות להזמנת רכש – תנאים כלליים מספק תעופתי

כללי :

 1. נציגי אבטחת איכות של אילור רשאים לבצע ביקורת וסיקורים לצורך הסמכה/אימות מערכת האיכות
 2. חברת אילור, לקוחותיה למוצר זה ורשויות החוק הרלוונטיות זכאים לנגישות חופשית תו תאום לקווי הייצור הרלוונטיים לביצוע ההזמנה ולסקור כל התיעוד הישים להזמנה.
 3. הספק אחראי להעביר [לשרשר] את כל דרישות האיכות בהזמנה זו לכל הספקים וקבלני המשנה המופעלים על ידו לצורך מימוש הזמנה זו ואימותם בעת קבלת המוצרים מספקי המשנה שלו [אין להעביר עבודה לספק אחר ללא אישור מראש ממנהל האיכות].
 4. הספק יבצע מדידה וניתוח תוצאות למאפייני מפתח עבור פריטים קריטיים שיוגדרו ע"י אילור.
 5. חברת אילור שומרת לעצמה את הזכות לבצע ביקורת קבלה במקור [אצל הספק] לפני משלוח המוצרים, הביקורת והבדיקות למוצרים המפורטים בהזמנה יבוצעו ע"י הספק, על הספק להציג את כל ניירת הייצור אשר שימשה בתהליך ייצור המוצרים, אמצעי הבדיקה שלו ואת כל רשומות האיכות לצורך איות תוצאות הבדיקה וביקורת הקבלה במקור, הספק ישמור את כל רשומות האיכות למשך 10 שנים לפחות, באם אין דרישה אחרת ממהל איכות.
 6. הספק יוודא ביצוע פעילויות למניעת F.O.D בשלבי הייצור, הבדיקות הסופיות ואריזת המוצר ויתעד ברשומות האיכות. הספק יוודא כי הייצור מבוצע באופן שימנע כניסת גופים זרים למוצר המסופק. בהספקת המוצר יצהיר הספק כי המוצר נקי מגופים זרים העלולים לגרום נזק. הספק יתחקר ויתעד כל אירוע של תקלות גופים זרים [F.O.D ] ויוודא סילוק גורם התקלה.
 7. על הספק לקיים מערכת ניהול איכות בהתאם לדרישות AS9100D או ISO9001-2015. באם יידרש בהזמנה יהיה על הספק לקיים דרישות מערכת איכות בהתאם לתקנים ספציפיים נוספים ואחרים כפי שיפורט בהזמנת הרכש.
 8. מדדי ביצוע: ביצועי הספק מנוטרים פנימית, הספק נדרש לעמד בציוני איכות וזמני אספקה מעל 85%, במידה והספק לא יעמוד ביעדים שהוגדרו תועבר לספק דרישה לתכנת שיפור.
 9. עובדי הספק הקשורים להזמנה יהיו מודעים לתרומתם לאיכות המוצר, לבטיחות המוצר ולהתנהגות אתית.
 10. כל פעולות ייצור והביקורת תבוצענה אך ורק ע"י עובדים שהוסמכו ע"י הספק עפ"י קריטריונים מוגדרים מראש בנהלי איכות הספק, דרישות ותקינה ישימה.
 11. באחריות הספק לבצע הדרכות מקצועיות והדרכות איכות על מנת לשמור על כשירות העבדים המבצעים את העבודה ולוודא שרק עובדים מוסמכים ומוכשרים יבצעו את העבודה.
 • תעודת התאמה לדרישות:
 1. כל הפריטים ילוו בתעודת התאמה [C.O.C ] המעידה על כך שכל החומרים, התהליכים והמוצרים המוגמרים אשר סופקו במסגרת הזמת הרכש עומדים במפרטים/שרטוטים הישימים. תעודת התאמה חייבת להכיל את כל הפריטים המזהים של המוצר המסופק [מס' הזמנת רש, מק"ט, תאור הפריט, מס' מפרט/שרטוט ומהדורה, כמות, מס' סידורי במידה ונדרש.
 • ביקורת – F.A.I :
 1. עבור לקוחות מתחום התעופה התהליך יבוצע בהתאם לתקן AS9102 דרישות לקוח. בדיקת FAI תבוצע לפני אספקת יחידות הייצור הראשונות, על מנת להוכיח עמידה בדרישות של ההזמנה ושל המפרטים הישימים, המשך ייצור של יחידות הסדרה ללא קבלת אישור FAI, ייעשה באחריות הבלעדית של הספק.
 2. FAI יבוצע ע"י הספק לפני תחילת ייצור סדרתי בפעם הראשונה או עם עברו שנתיים או יותר מאז הייצור הסדרתי האחרון. תכולת ה FAI יסוכמו בין מנהל איכות לבין מנהל איכות הספק בכתב.
 3. יש ליידע את מנהל הבטחת איכות בסיום ביצוע FAI ולהמתין להנחייתו. אם מולאו כל הדרישות יגיש הספק את דוח FAI    יחד עם משלוח סידרת הייצור הראשונה. בהתאם לדרישות תקן AS9102 נדרש לבצע FAI בכל עת שמתרחש שינוי במיקום, תכנון, שיטה או בתהליכי הייצור או שחלפו שנתיים מהייצור הקודם.
 • סימון:
 1. הספק לא יבצע שום שינוי בהליך הייצור שיגרום לחריגה מדרשות השרטוט/מפרט.
 2. במידה והספק רוצה לבצע שינוי כל שהוא בתהליך עליו לפנות בכתב למנהל איכות בליווי הסבר מפורט ולפעול בהתאם להנחייתו.
 3. ספק שמעוניין לקבל אישור חריגה ממאפייני המוצר יגיש בקשה בכתב על טופס MRB, הבקשה תדון באמצעות הלקוח [אם נדרש].
 • פעולה מתקנת:
 1. במקרה ונתגלתה אי התאמה בנושא איכות או עמידה במועדי אספקה באילור או אצל הלקוח יישלח לספק דוח תלונה.
 2. באחריות הספק לתחקר את אי ההתאמה ולהעביר דו"ח למנהל איכות שיכלול הוכחה לביצוע ניתוח סיבת השורש ופעולה מתקנת כולל מועד לסיום הפעילויות ומועד לבדיקת האפקטיביות.
 3. הדו"ח יועבר לאילור תוך 14ימי עבודה לכל המאוחר.
 4. הספק ינהל מעקב אחר מוצר לא מתאים המתגלה במתקניו.
 • פריטים מקטלוגים ומוצרי מדף:
 1. לכל פריט יסופק C.O.C  של הספק ושל יצרן הפריט תוך עקיבות בין המסמכים.
 2. לחומרים הנרכשים תצורף תעודת אנליזה [C.O.A] של היצרן תוך עקיבות בין מנת הייצור על החומר למנה בפועל על האריזה ודו"ח MSDS.
 3. אם לא הוגדר אחרת כל הרכיבים האקטיביים המסופקים לחברה יהיו בעלי קוד ייצור אשר אינו עולה על 24 חודשים ממועד ההספקה ורכיבים פסיבי לתקופה של 5 שנים, במידה וקיימת ריגה מעבר לתאריך ייצור שמעל האר, יש לקבל את אישור הלקוח.
 4. כל הפריטים בעלי אורך חיים מוגבל יהיו ברי תוקף של 6 חודשים לפחות מיום האספקה.
 5. הימנעות וצמצום רכש פריטים מזויפים

במטרה לצמצם את הסיכון להספקת חומריםאו פריטים מזויפים על הסק לעמוד בדרישות הבאות:

 • על הספק לתחזק שיט אשר תבטיח עקיבות על שרשרת ההספקה של הפריטים המסופקים.
 • על הספק לצרף להזמנה את כל המסמכים המוכיחים את עקיבות הרכישה.
 • עקיבות הרכישה תכלול: פרטי המעורבים בשרשרת ההספקה, מיצרן הפריט המקור ועד למקור הישיר שממנו הפריט נרכש ע"י הספק. במידה והספק אינו מפיץ מורשה של היצרן הנדרש, יש לספק ניירת מתאימה להוכחת שרשרת האספקה החל מהיצרן ועד ללקוח הסופי.
 • על הספק לצרף לכל משלוח את אישור ההתאמה להזמנה [COC ] המקורי שהונפק ע"י יצרן הפריט.
 • על הספק לתחזק רשומות כולל date code , מספרי מנות וכל יעוד אחר המצורף להזמנת הרכש והחשבונית.
 • ל הספק לצרף לכל הספקה תעדת בדיקה [COT ] מקורית, במידה ונדרש בהזמנה.
 • אריזה:
 1. הספק ידאג שפריטים ייארזו כך שלא יפגעו בשלהי השינוע, הייצור והאחסון.
 2. החלקים ייארזו באופן שימנע קורוזיה ופגיעה מכנית.
 3. על כל אריזה ירשמו הפרטים הבאים:
 • שם הספק
 • מס' הזמנה של אילור
 • מק"ט המוצר על פי הזמנת אילור
 • כמות מוצרים באריזה
 1. במסגרת תהליך האריזה יוודא הספק את אי המצאות גופים זרים בתוך האריזה.
 2. פריטי גומי ע"פ מפרט ייארזו ע"פ MIL-B-131 TYP1 2 , כל שקית תיאטם בעזר חום ותישא מדבקה ועליה הפרטים הבאים: תיאור הפריט, מס' פרט החומר, מס' הפריטים בשקית, תאריך תפוגה, תאריך ייצור, מס' מנת ייצור.
 • ביקורת במקור:
 1. הספק יעמיד לרשות נציגי אילור את כל אמצעי הבדיקה הדרושים להוכחת עמידה בדרישות.
 2. הזמנה זו כפופה לביקורת או בדיקה ע"י אילור באתר הספק לפני משלוח.
 3. הספק יסור הודעה למנהל איכות/רכש לפחות 3 ימי עבודה לפני המועד המתוכנן.
 4. על הספק להודיע לאילור על מועד הייצור לשם תאום מועדי הבקרה.
 • עמידה נגד פטריות:
 1. במקרה של פריטי גומי הספק יצרף אישור התאמת הפריט למבחן עמידות בפני פטריות בהתאם לתקן  MIL-STD-810 METHOD 508.1
 • דרישות איכות עבור חו"ג:
 1. תעודת אנליזה של חומר הגלם מהיצרן המקורי התואם לדרישות השרטוט/ההזמנה, התיעוד צריך לכלול: ס' מנה, דו"ח אנליזה ועקיבות להזמנת רכש/שרטוט.
 2. אריזה ושינוע של חו"ג חייב להיות בצורה שתבטיח במאת האחוזים מניעה של פגיעה/שריטות בחו"ג.
 3. חומר גלם יסופק ממנת התכה אחת בלבד.
 • החזרת סחורה שלא עומדת בדרישות:
 1. סחורה שלא תואמת לדרישות ההזמנה והועברה הודעה לספק, באחריותו לאסוף אותה להמשך הטיפול.
 2. במידה והספק לא אסף את הסחורה במשך 48 שעות מקבלת ההודעה, הסחורה תשלח לספק באמצעות משלח ותחייב את הספק במלוא התשלום.
 • עמידה בתקן ROHS [כאשר נדרש בהזמנה/שרטוטים]:
 1. החומרים והתהליכים חייבים לעמוד בתקן ROHS.
 2. דוחות האיכות של יצרן התהליכים וחומרי גלם/חומרי עזר חייבים להכיל הצהרה על עמידה בתקן ROHS.
 •  סקר חוזה :  
 1. עם קבלת ההזמנה מאילור וביצוע סקר חוזה, הספק נדרש להקפיד ולוודא שלמות ותקפות מסמכי הייצור, עמידה בדרישות האיכות המצורפות להזמנה ובחינת התהליכים והדרישות המיוחדות המופיעות בתיעוד הנלווה להזמנה.
 2. סקר חוזה לעבודה בנושא ציפויים – באחריות הספק לזהות סוג הציפוי על פי התקנים הישימים, חו"ג קושי החומר המוגדר בשרטוט וכן דרישות מיוחדות המופיעות בשרטוט ובתיעוד שנתקבל בהזמנה.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search